Ofte stillede spørgsmål

Hvem er vi inspirerede af?

Måden vi tilrettelægger undervisningen på er inspireret af den latinske frase ”Non scholæ sed vitæ discimus”, som betyder ”Vi lærer ikke for skolen, men for livet”.

Pædagogisk set er vi inspirerede af Jesper Juul og Erik Sigsgaard. Vi ser trivsel som en forudsætning for læring.

Skolens størrelse

På Sønderborg Friskole tager vi børn ind i alderen fra 0.-9. klasse. Dog har vi i 2016 kun børn op til 8. klasses-niveau. Konkret arbejder vi ikke med klasser på skolen, men aldersintegrerede grupper.

Der er allerede skrevet børn op til en plads på skolen helt frem til 2020.

Når vi når en hvis størrelse, har vi mulighed for at tage 1. etage i brug og dermed udvide skolens kapacitet. Da vi vægter nærhed og relationer højt har vi dog også en øvre grænse, som vi ikke ønsker at overskride. I øjeblikket ligger grænsen på 120 børn.

Årets gang

Årets gang på skolen opdeles i perioder på 4-6 uger. Hver periode lægges ud med en inspirationsuge, hvor vi tager et tema op, som i den kommende periode kan bruges som basis for både grundtid og projektundervisning.

Dagligdagen

Det daglige skema på Sønderborg Friskole er delt op som beskrevet herunder.

 • Ankomst
  Mellem kl. 8 og kl. 8.30 er der mulighed for at aflevere børn og eventuelt få en snak med personalet. Muligheden for at møde ind løbende giver en rolig start på dagen. Samtidig giver det bedre tid til mødet med det enkelte barn. 
 • Læsetid
  Hver dag begynder dagen med læsebånd. Her får vi enten læst højt i gruppen, læser for højt for hinanden eller læser i vores egen bog.
 • Samling
  Hver dag mødes hele skolen til samling. Her synger vi i fællesskab en ugesang inspireret af vores inspirationsuger og børnenes egne ønsker. På faste ugedage har vi fortælling og fælles gåtur.
 • Grundtid
  Efter samling følges skemaet for den enkelte gruppe. Undervisningen foregår i aldersintegrerede grupper.
 • Logbog
  Hver eftermiddag skriver og tegner eleverne i deres logbog om hvad de har været optaget af personligt, socialt og fagligt i løbet af dagen.
 • Fælles rengøring
  Hver eftermiddag gør vi rent i vores klasser. Fredag vasker vi også gulve. De ældste klasser står for skolens vasketøj.
 • Projektdage
  I skoleåret 2016/17 ligger projekttiden som en sammenhængende dag om mandagen. Dette giver god tid fordybelse. Vi arbejder blandt andet med teater, kunst og musik. Det er på projektdagene også muligt at fordybe sig på vores boglige værksted. Projektdagene benyttes også til ture ud af huset, som for eksempel et besøg til Dybbøl Historiecenter.

Aldersintegreret undervisning

I læsetid og grundtid er undervisningen delt op i nærgrupper. Inden for disse nærgrupper arbejdes med aldersintegreret læring. Det betyder, at børnene undervises på det niveau de er. Nærgrupperne er som udgangspunkt aldersopdelt, men med hensyntagen til det enkelte barns udvikling. Grupperne hedder BLÅ, GRØN og MØRKERØD gruppe, hvor BLÅ er indskolingen, GRØN er mellemtrinnet og MØRKERØD er udskolingen. Projekttiden kører på tværs af nærgrupperne.

Den aldersintegrerede undervisning er med til at sikre, at det enkelte barns personlige, faglige og sociale trivsel og læring tilgodeses på tværs af alder. Aldersintegrationen optimerer den faglige opdeling og giver bedre mulighed for differentieret undervisning. Vi tror samtidigt på, at det styrker elevernes udvikling og evne til at samarbejde, at de er sammen på tværs af alder.

Hvordan bevarer vi lysten til læring?

Det hviler på de voksne at motivere børnene. Børn er som udgangspunkt samarbejdsvillige, når de har en tæt relation til de voksne. Derfor vægter vi relationsdannelsen højt.

Manglende lyst til læring er oftest et udtryk for et bagvedliggende problem, som skal håndteres. Vi vil gerne skabe rum for, at der også er plads til ulysten, da vi ser ulysten i sig selv som en del af læringsprocessen. Vi skal gribe børnene i deres eget tempo.

At blive set, hørt og forstået motiverer til at se, høre og forstå. 

Evaluering af børnene

Sønderborg Friskole er test- og karakterfri frem til 9. klasse. Feedback til hjemmet om barnets fremskridt foregår via skole-hjem samtaler. Forældrene er altid velkomne til at kontakte skolen angående børnenes udvikling. Se endvidere Forældreengagement.

Sætter I sport og idræt på skemaet?

Bevægelse er en vigtig del af skolegangen på Sønderborg Friskole, og prioriteres ligeligt med andre fag.
Vi tror på, at børn er gladere og lærer bedre når de får rigelig lejlighed til at bevæge sig både i pauser, i skemasatte aktiviteter og i selve undervisningen. Hvor meget af den bevægelse der bliver i form af formel sportsudøvelse er ikke fastlagt.

Madpakker og mandagsmad

Børnene skal have madpakker med i skole. Vi lægger op til at forældrene giver deres børn en madpakke med, der giver god næring til skoledagen.

Hver mandag serveres der et let økologisk måltid for børn og voksne til frokost. Maden arrangeres og tilberedes af et hold forældre/bedsteforældre.

Tilladelse til at forlade skolen i middagspausen

Fra 6. klasse og opefter er det tilladt for eleverne at forlade skolens område i middagspausen for at indkøbe mad eller lignende, med mindre andet er aftalt med lærere og forældre. Elevernes færden udenfor skolen i middagspausen sker på forældrenes ansvar. Der henstilles til, at eleverne der forlader skolen ikke medbringer usunde varer såsom slik, chips, kager, sodavand og energidrikke, når de vender tilbage til skolen. Vi forventer selvfølgelig, at forældrene tager en snak med deres børn herom.

Hvordan ser I på inklusion og tager I børn med særlige behov ind?

Når vi tager imod nye børn på Sønderborg Friskole vægter vi altid det enkelte barns behov. Har vi ressourcerne til at imødekomme det enkelte barns behov, er barnet velkomment.

Det er vores målsætning på Sønderborg Friskole, at vi skal afspejle mangfoldigheden i samfundet. Alle børn kommer med deres egen fortælling og bidrager til den fælles dannelse. Vi har alle noget vi er gode til, og noget vi har brug for hjælp til.